Nicolaus Wilhelm BLUM, Meester Chirurgijn, gedoopt (Ev. Gem.) op 25 08 1709 te Kleef, begraven op 04 10 1787 in het zuiderkoor van de Grote kerk te Gorinchem, zoon van Anthon BLOEM en Johanna Catharina VALENS.
Gehuwd voor de kerk op 23 jarige leeftijd op 02 06 1733 te Dalem met Johanna Catharina OLDENZEEL, 36 jaar oud, gedoopt op 12 10 1696 te Gorinchem, begraven op 30 04 1784 te Gorinchem.
Uit dit huwelijk:
1. Antonie, gedoopt op 23 08 1733 te Gorinchem, begraven op 28 08 1733, 5 dagen oud.
2. Johannes Stephanus,Stadschirugijn/Schepen van Gorinchem, geboren op 20 09 1734 te Gorinchem, overleden op 20 02 1803 te Gorinchem op 68 jarige leeftijd.
3. Dr. Anthoni, gedoopt op 02 07 1738 te Gorinchem, begraven op 01 05 1779 te Gorinchem op 40 jarige leeftijd.

Nicolaus Wilhelm was de eerste Blum/Blom die het familiewapen voerde.

Tot op heden is dit het oudste gevonden document, een inschrijving van het huwelijk in het kerk register op 16 juni 1733 in Gorinchem. Het huwelijk had toen al in Dalem plaats gevonden. De tekst luidt:

16 dito
Nicolaus Wilhelmus Blum J.M. van Cleeff en Johanna Catharina Oldenzeel J.D. van Gorinchem beide wonende alhier.
In de kantlijn staat: Getrouwt te Dalem.

J.M. staat voor Jonge Man (Hij was niet eerder gehuwd) en J.D. staat voor Jonge Dochter (Ook voor haar is het haar eerste huwelijk) Van Cleeft verwijst uiteraard naar de geboorteplaats Kleef.

Het beroep chirurgijn

Over het werkzame leven van Nicolaas (of Nicolaus) is redelijk veelbekend (met dank aan Sjoerd Wicherink voor het uitzoeken). Op 1 mei 1729 heeft Jeremias Diepenbrugge, Nicolaes Willem Blom aangenomen voor de tijd van 2 jaar als leerling chirurgijn. In december 1733 wordt Nicolaas zelf erkent als chirurgijn. In de periode tussen 1742 en 1755 is Nicolaas meerdere malen deken van Het Cosmas en Demianus-gilde (van chirurgijns). In het register van dit gilde wordt tevens vermeld dat meester Nicolaas Blum op 1 mei 1742 zijn broer Johannes aanneemt als knecht. Johannes zal later zelf ook Chirurgijn worden in Kleef. Op 1 mei 1748 is zoon Johannes Stephanus, die dan pas 13 jaar is (!) aan de beurt om gedurende 4 jaar leerknecht bij zijn vader te zijn. Deze zoon is op 6 augustus 1759 geexamineerd en was schijnbaar geslaagd. In 1756 wordt vervolgens de jongste zoon Anthoni voor 3 jaar als leerknegt aangesteld bij zijn vader. Het chirurgijnen is schijnbaar een soort familie beroep. Maar wat deed nu eigenlijk een chirurgijn? In feite was hij een soort assistent van de dokter. De dokter had gestudeerd en kwam aan het ziek bed van de patient staan. Met veel uiterlijk vertoon werd de temperatuur van de patient opgenomen, de pols gevoeld en de urine bekeken. Na de diagnose kwam de chirurgijn het "vuile werk"doe. Denk daarbij aan het openen van een ader, het zetten van bloedzuigers of het verrichten van een chirurgische ingreep. Deze medische ingrepen varieerden van kleine operaties, tandentrekken tot zelfs complete amputaties.

Woningaankoop

In 1837 schaft Nicolaas Willem een woning in Gorinchem aan voor het toen enorme kapitaal van fl. 1600,=. De originele koopakte kunt u bekijken door onderstaande link te openen. Het betreft een pdf bestand, die uitsluitend met acrobat te openen is. Onder de link treft u de originele tekst van de akte aan, met daaronder de tekst vertaald naar hedendaags Nederlands. Er zitten nog enkele onduidelijkheden en wellicht fouten mijnerzijds in. Als u tips, aanvullingen of correcties heeft kunt u dat aan mij doormailen.

koopakte 1738

Letterlijke tekst van de akte:

Den 29e october 1738

compareerde

De heer mr. Willem Hendrik van Barnevelt Raad en vroetschap dezer stad zoon en meeds erfgenaam van wijlen juf. Maria Anna van Hoeij wed. van de heer Leend. Van Barnevelt en uit dien hoofds eijgenaar van het navolgends huijs en erven en verklaards bij deesen te transporteren en in vollen vrijen eijgendom op en over te dragen aan en ten behoeven van Nicolaas Willem Blüm mr. Chirurgeijn binnen deez stad een huijs en erven staands en gelegen aan de zuijdzijds van de Hoogstraat binnen deez stad en belent ten oosten de heer mr. Willem Hendrik van Os en ten westen de wed. Rijnier Cloens strekkends voor vand straat af, agter tot ds gang lopende in ds Kraansteeg, zijnds belast met een thijns van zestien gld elf penn. s´jaars ten behoeven van het vissersgild, dis den koper tot zijn en lasten neemt voorts vrij van capitalen renten of thijnten en gevrijt van ds spond ordinair, en extraord. den jaare 1737 incluis, en dat met allen vrijdommen servituten en geregtigheden daaraan gehorends ook met de vrijheid van een uit en ingang uitkomend in den Kraansteeg en bekends bij den compt van den eijgendom vandien afstand te doen aan en ten behoeven als vooren onder beloften van vrijwaringe als regt is en scand van zijn compt persoon en goederen als na regten en is tot voorts huijs en erven verkogt voor een Sa van een duizent zeshondert guld waarvan op heeds is voldaan bij den heer compt ontvangen een somma van drie honderd gld van de resterende dertien hond. Gl is op heden een custingbrief gepasseert

 

Tekst van de akte in hedendaags Nederlands:


De 29e oktober 1738

compareerde

De heer mr. Willem Hendrik van Barnevelt, Raad en vroedschap van deze stad zoon en erfgenaam van wijlen jufvrouw Maria Anna van Hoeij, weduwe van de heer Leendert van Barnevelt en uit dien hoofde eigenaar van het navolgende huis met erf en verklaart bij deze te transporteren en in volle vrije eigendom over te dragen aan Nicolaas Willem Blüm, mr. chirurgijn binnen deze stad, een huis met erf staande en gelegen aan de zuidzijde van de Hoogstraat, binnen deze stad en grenzend ten oosten aan de heer mr. Willem Hendrik van Os en ten westen aan de weduwe Rijnier Cloens, strekkende voor: van de straat af, achter: tot de gang in de Kraansteeg, welke belast is met een hypotheekrente van zestien gulden elf penningen per jaar ten behoeven van het vissersgilde, welke de koper tot zijn last neemt, verder vrij van rente of hypotheek en gevrijwaard van de spond ordinair en extraord.( belasting?) van het jaar 1737 inclusief, en dat met alle vrijdommen servituten(?) en rechten daaraan verbonden, ook met het recht van een uit- en ingang uitkomend in den Kraansteeg. De comparant doet afstand van het eigendom aan bovengenoemde, onder beloften van vrijwaring als recht is en scand (?) van zijn comparant persoon en goederen als na rechten en is tot eerdergenoemd huis en erven verkocht voor een bedrag van een duizend zeshonderd gulden (€ 726,05) waarvan heden is voldaan bij de heer, comparant een bedrag van drie honderd gulden, van de resterende dertien honderd gulden is heden een hypotheekakte gepasseerd.

Terug naar de genealogie